Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 425
  • Tất cả: 45,256

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 1 năm học 2020 - 2021

Save
TKB từ 07-09-2020.doc

PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

 

 

 


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

(Thực hiện từ 07/09/2020

Thứ

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

Toán-Ánh

Sử-Đoài

Văn-Luân

Nhạc-Vịnh

Địa-Tươi

Văn-Bẩy

Tin-Huệ

Anh-Hưng

Địa-Hằng

TD-HuệTD

Văn-Loan

Văn-Thương

3

Lí-Liên

Văn-Luân

TD-Minh

Tin-Chiến

TD-Đông

Anh-Dần

Sử-Đoài

Sinh-Thuyết

Toán-Minh

Địa-Khuyên

Toán-Thúy

Hóa-Phương

4

Văn-Luân

Toán-Chiến

Anh-Dần

Sửu-Loan

Nhạc-Vịnh

Toán-Quỳnh

Toán-Liên

Tin-Huệ

CN-Xiêm

Toán-Hảo

Sinh-Hằng

Toán-Thúy

5

 

 

 

 

 

 

Sinh-Thuyết

Hóa-Phương

Văn-Tươi

TC-Ánh

TC-Thúy

TC-Huệ

3

1

Hóa-Phương

Lí-Liên

Toán-Ánh

Toán-Quỳnh

Tin-Chiến

Sinh-Thuyết

TD-Vịnh

Địa-Khuyên

Văn-Tươi

Anh-Dần

Sử-Luân

Lý-Hảo

2

TD-HuệTD

Sinh-Hằng

Anh-Dần

TD-Hằng

Văn-Tươi

Nhạc-Vịnh

Anh-Hưng

Sử-Đoài

Toán-Minh

Toán-Hảo

Văn-Loan

Tin-Huệ

3

Toán-Ánh

Toán_chiến

Tin-Minh

Anh-Dần

Toán-Quỳnh

TD-Đông

Văn-Bẩy

Toán-Liên

Anh-Hưng

Văn-Loan

Hóa-Phương

Văn-Thương

4

Văn-Luân

Tin-Minh

Sử-Đoài

Văn-Thương

Sinh-Thuyết

Toán-Quỳnh

CN-Xiêm

Văn-Bẩy

Hóa-Phương

Sinh-Hằng

Toán-Thúy

Anh-Hưng

5

Nhạc-Vịnh

Anh-Dần

CD-Hưng

Địa-Khuyên

Sửu-Loan

Sử-Đoài

Lý-Ánh

CD-Phương

Sinh-Thuyết

Lý-Thúy

Tin-Huệ

Sử-Luân

4

1

Anh-Hưng

Toán-Chiến

Anh-Dần

Sinh-Thuyết

Văn-Tươi

MT-Đông

Toán-Liên

TD-Vịnh

Lý-Ánh

Tin-Huệ

TD-HuệTD

Sinh-Hằng

2

CN-Xiêm

Anh-Dần

TD-Minh

Sửu-Loan

Toán-Quỳnh

Tin-Chiến

Sinh-Thuyết

Văn-Bẩy

Hóa-Phương

TD-HuệTD

Anh-Hưng

Văn-Thương

3

Sử-Đoài

TD-Chiến

Nhạc-Vịnh

Anh-Dần

TD-Đông

Toán-Quỳnh

Hóa-Phương

Toán-Liên

Toán-Minh

Văn-Loan

Lý-Thúy

TD-HuệTD

4

Sinh-Hằng

CN-Xiêm

Lí-Liên

Văn-Thương

CN-Hảo

CN-Ánh

Văn-Bẩy

Anh-Hưng

Sử-Đoài

Anh-Dần

Văn-Loan

Địa-Khuyên

5

 

 

 

 

 

 

Địa-Khuyên

Nhạc-Vịnh

Anh-Hưng

 

 

 

5

1

Toán-Ánh

Toán-Chiến

CN-Thuyết

Toán-Quỳnh

Văn-Tươi

TD-Đông

Tin-Huệ

CN-Xiêm

TD-Tuấn

Lý-Thúy

Địa-Khuyên

Văn-Thương

2

Tin-Minh

Văn-Luân

Hóa-Phương

TD-Hằng

Anh-Dần

Văn-Bẩy

TD-Vịnh

Toán-Liên

Văn-Tươi

Văn-Loan

CD-Đoài

Anh-Hưng

3

Anh-Hưng

Nhạc-Vịnh

Văn-Luân

CD-Thương

Toán-Quỳnh

Tin-Chiến

CD-Phương

Địa-Khuyên

CD-Phương

Sinh-Hằng

Văn-Loan

Lý-Hảo

4

Văn-Luân

Anh-Dần

Toán-Ánh

Văn-Thương

Tin-Chiến

Toán-Quỳnh

Toán-Liên

Văn-Bẩy

CN-Xiêm

Địa-Khuyên

Hóa-Phương

Toán-Thúy

5

 

 

 

Địa-Khuyên

Sửu-Loan

CD-Thương

CN-Xiêm

Sinh-Thuyết

Tin-Huệ

CD-Bẩy

Anh-Hưng

CD-Đoài

6

1

CN-Xiêm

TD-Chiến

CN-Thuyết

MT-Đông

Toán-Quỳnh

Sử-Đoài

Anh-Hưng

Toán-Liên

Nhạc-Vịnh

Sử-Luân

Văn-Loan

Hóa-Phương

2

Anh-Hưng

Văn-Luân

Toán-Ánh

Tin-Chiến

Anh-Dần

Địa-Quỳnh

Văn-Bẩy

Sử-Đoài

Toán-Minh

Hóa-Phương

TD-HuệTD

Toán-Thúy

3

CD-Luân

CN-Xiêm

Văn-Luân

Toán-Quỳnh

Văn-Tươi

Anh-Dần

Toán-Liên

Tin-Huệ

Sinh-Thuyết

Toán-Hảo

Lý-Thúy

TD-HuệTD

4

Toán-Ánh

Hóa-Phương

Sinh-Hằng

CN-Hảo

MT-Đông

Văn-Bẩy

Địa-Khuyên

CN-Xiêm

Tin-Huệ

Văn-Loan

Toán-Thúy

Văn-Thương

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

(Thực hiện từ 07/09/2020)

 

Thứ

Tiết

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

2

1

TC?

MT-Đông

Toán-Ánh

CN-Hảo

CD-Thương

Anh-Dần

Sử-Đoài

Văn-Bẩy

Anh-Hưng

Tin-Huệ

Nhạc Vịnh

Địa-Khuyên

2

Địa-Khuyên

CD-Tươi

MT-Đông

Văn-Thương

Anh-Dần

CN-Ánh

Văn-Bẩy

Anh-Hưng

Sử-Đoài

Toán-Hảo

Tin- Huệ

Nhạc Vịnh

3

MT-Đông

TC-Thuyết

TC-Hằng

Anh-Dần

CN-Hảo

Văn-Bẩy

Anh-Hưng

Lý-Ánh

TD-Tuấn

Nhạc Vịnh

Địa-Khuyên

Tin-Huệ

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Tin-Minh

Văn-Luân

Địa-Liên

Lí-Chiến

Địa-Tươi

TC-Thuyết

Nhạc-Vịnh

MT-Đông

Địa-Hằng

Hóa-Phương

CN-Xiêm

Toán Thúy

2

TD-HuệTD

Tin-Minh

Văn-Luân

TC-Thuyết

Lí-Chiến

Địa-Quỳnh

MT-Đông

Hóa-Phương

Văn-Tươi

CN-Xiêm

Toán_thúy

Sinh-Hằng

3

Văn-Luân

Địa-Liên

Tin-minh

Toán-Quỳnh

TC-Thuyết

Lí-Chiến

Hóa-Phương

TD-Vịnh

MT-Đông

Văn-Loan

Sinh-Hằng

CN-Xiêm

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3