Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 446
  • Tất cả: 45,277
Đăng nhập
Chuyên đề cụm lần 3 năm học 2018-2019

           PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤM TRƯỜNG SỐ 4 THCS Số: 22/KH-CTS4                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         Khánh Yên Hạ, ngày 01 tháng 4 năm 2019.

 
KẾ HOẠCH
 Hoạt động chuyên đề cụm trường số 4 THCS, năm học 2018 - 2019 

      Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ công văn số 1446/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/8/2017 của SGD&ĐT Lào Cai về việc nâng cao chất lượng SHCM cấp THCS, THPT;
     Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của PGD&ĐT Văn Bàn về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
     Căn cứ Công văn số 541/PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;
     Thực hiện công văn số 62/PGD&ĐT ngày 13/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn về việc tổ chức đánh giá 4 năm triển khai thực hiện mô hình Trường học cấp THCS. Kế hoạch số 84/KH-PGD&ĐT ngày 20/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn về chỉ đạo kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục học kì II năm học 2018-2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2019-2020;
     Căn cứ vào điều kiện thực tế, cụm trường số 4 THCS xây dựng Kế hoạch chuyền đề lần 3 năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
          - Tổ chức đánh giá kết quả 4 năm triển khai thực hiện mô hình THM cấp THCS thông qua việc đánh giá những kết quả đạt được, những cách làm hay và sáng tạo, những chuyển biến trong môi trường, phương pháp giáo dục; chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
          - Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện mô hình THM và chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông trong những năm tiếp theo. 
          - Đánh giá chất lượng giáo dục thực chất. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến về chất lượng ở từng môn, từng lớp, từng trường.
          - Phát hiện học sinh còn hạn chế, khó khăn để kịp thời có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo những kiến thức học sinh còn thiếu, yếu.
          - Nâng cao chất lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 6 THCS; nâng cao chất lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, hạn chế học sinh dự thi có điểm dưới 2, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT.
    2. Yêu cầu:
          - Nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc kiểm soát chất lượng, thực hiện hiệu quả các giải pháp để kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân giáo viên khi triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục không đảm bảo. - Tổ chức đánh giá khoa học, thiết thực, hiệu quả, tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và lộ trình để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông.
II. NỘI DUNG
    1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14 giờ 00 phút ngày 10/4/2019;
    2. Địa điểm: Trường PTDT BT THCS Chiềng Ken
    3. Thành phần: Toàn bộ CBQL, TTCM và 01 giáo viên (trong số các giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục) ở các đơn vị trường trong cụm.
    4. Nội dung tổ chức.
          4.1. Tổ chức đánh giá 4 năm triển khai thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS.
                    - Kết quả triển khai thực hiện mô hình THM: Những điểm nổi bật của mô hình THM, những điểm riêng biệt chỉ có ở mô hình THM, những việc làm sáng tạo của đơn vị. - Công tác bồi dưỡng đội ngũ, việc xây dựng các nhân tố điển hình, xây dựng trường điển hình.
                    - Những hoạt động về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
                    - Công tác phổ biến, tuyên truyền trong đội ngũ, trong cộng đồng, …
                    - Những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm.
                    - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng các yêu cầu để thực hiện mô hình THM trong những năm tiếp theo.
          4.2. Kiểm soát nâng cao chất lwongj giáo dục học kì II năm học 2018-2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2019-2020
                    - Huy động và nâng cao tỷ lệ chuyên cần - Công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng.
                    - Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.
                    - Tổ chức Hội thảo chuyên đề, SHCM.
    5. Tổ chức thực hiện: Các đơn vị trường khi đi dự mang theo báo cáo đã thực hiện ở cấp tổ và cấp trường để chia sẻ
         5.1. Trường THCS Khánh Yên Hạ:
                    - Mời Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT phụ trách bậc THCS.
                    - Thông báo kế hoạch thực hiện chuyên đề cụ thể cho các đơn vị trường trong cụm được biết để cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện.
                    - Chủ trì điều hành chuyên đề.
        5.2. Trường PTDTBT THCS Chiềng Ken:
                    - Chuẩn bị: 01 phòng họp có đủ 35 chỗ ngồi, Makét chữ, nước uống.
                    - Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề cụm trường số 4 THCS đợt 3 về Phòng GD&ĐT và trưởng cụm.
                    - Cử CBQL, TT chuyên môn, GV bộ môn tham gia chuyên đề đúng thời gian, đủ thành phần theo quy định.
                     - Chuẩn bị ý kiến thảo luận, những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy bộ môn, chia sẻ những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học theo nội dung mục 4.
        5.3. Các trường THCS Liêm Phú; THCS Khánh Yên Trung; PTDTBT THCS Nậm Tha.
                    - Cử CBQL, TT chuyên môn, GV bộ môn tham gia chuyên đề đúng thời gian, đủ thành phần theo quy định.
                    - Chuẩn bị ý kiến thảo luận, những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy bộ môn, chia sẻ những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học theo nội dung mục 4.
       Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề đợt 3 năm học 2018-2019 của Cụm trường số 4 cấp THCS. Cụm trưởng đề nghị Hiệu trưởng các trường trong cụm phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- Các trường cụm số 4 THCS;                                                                       TM.CỤM TRƯỜNG SỐ 4 THCS 
- Lưu: Hồ sơ cụm.                                                                             TRƯỞNG CỤM HT TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN HẠ
                                                                                                                                      Hoàng Thị Hiên